Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verkeersmaatje

1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkeersmaatje.nl is een activiteit van:

Iffect BV
Kuyperlaan 15
1412 EV Naarden

KvK 32126958
BTW 818553182B01

Telefoon: 06-29 546 330
E-mail info@verkeersmaatje.nl

‘U’
Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met Verkeersmaatje.nl.

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 Verkeersmaatje.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

3. AANBIEDINGEN

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
3.2 Verkeersmaatje.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verkeersmaatje.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

4. WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  1. Vooruitbetaling dmv Bankoverschrijving
  2. iDeal
  3. Op rekening (Klarna)

Verkeersmaatje.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door Verkeersmaatje.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de u in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Indien voor een betaalwijze met op rekening (Klarna) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van Klarna van toepassing. Verkeersmaatje.nl is geen partij in de relatie tussen u en Klarna.
4.4 In geval van niet tijdige betaling is Verkeersmaatje.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

5. INCASSOKOSTEN

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening.
Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.

6. LEVERING

6.1 De door Verkeersmaatje.nl opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Verkeersmaatje.nl, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkeersmaatje.nl.
6.2 Verkeersmaatje.nl behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Verkeersmaatje.nl, moet u Verkeersmaatje.nl vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 4)

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. GESCHILLEN

8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@verkeersmaatje.nl
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
8.2 Komen wij er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
8.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

9. RETOURNEREN

9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met verkeersmaatje.nl te ontbinden.
Het product dient ongebruikt te zijn en/of  onaangebroken. en wanneer het niet naar wens is u het terug kunt sturen.
9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
9.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e-mail aan Verkeersmaatje.nl te melden. U dient het onaangebroken product binnen 8 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Verkeersmaatje.nl. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
9.4 Verkeersmaatje.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.
9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Verkeersmaatje.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Verkeersmaatje.nl u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

10.1 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan  Verkeersmaatje.nl
10.2 U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van u. Verkeersmaatje.nl is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.